Meer dan 1 miljoen tevreden klanten
Op kwaliteit geteste tophotels
CO2-gecompenseerd reizen
Heb je een vraag?
We staan je telefonisch in het Engels of Duits te woord
Neem contact met ons op
Travelcircus
in samenwerking met
logo

Voorwaarden voor deelname winactie

De organisator van de winactie is Travelcircus GmbH, Aroser Allee 76, 13407 Berlijn. De deelname aan de winactie is uitsluitend onderworpen aan de hier vermelde voorwaarden. Door zich in te schrijven voor de winactie, worden deze deelnemingsvoorwaarden uitdrukkelijk aanvaard.

§ 1 WINACTIE EN ORGANISATOR

(1) De organisator van de online winactie "1x Magic Over Disneyland arrangement voor 2 volwassenen en 2 kinderen" (hierna "winactie") is Travelcircus GmbH, Aroser Allee 76, 13407 Berlijn (hierna "organisator"). In totaal wordt een verblijf van 2 dagen voor het evenement Magic Over Disneyland voor 2 volwassenen en 2 kinderen verloot, inclusief vlucht of trein, overnachting en 2-dagen-ticket voor het park. Voor deelname aan de winactie gelden uitsluitend de volgende deelnemingsvoorwaarden.

§ 2 DEELNAME

(1) Deelname staat open voor alle personen van 18 jaar en ouder die in Nederland wonen. Medewerkers van Travelcircus GmbH, de deelnemende samenwerkingspartners en hun familieleden zijn van deelname uitgesloten. (2) Deelname aan de winactie is alleen mogelijk in de periode van 13-01-2022 17:00 uur tot 14-01-2022 17:00 uur. Deelname aan de winactie is gratis. (3) Deelname aan de winactie geschiedt op verschillende manieren, afhankelijk van het kanaal:

  • Facebook: Deelname aan de winactie vindt plaats via een reactie onder onze Facebook-post. Als voorwaarde moet de deelnemer Travelcircus volgen, het bericht liken en ons in de commentaren vertellen met wie ze naar Disneyland willen reizen.

§ 3 UITVOERING EN VERWERKING

(1) Tot 14-01-2021, 18:00 uur, zal 1 winnaar willekeurig getrokken worden uit alle deelnemende kanalen. (2) Toestemming voor publicatie: In geval van winst geeft de deelnemer Travelcircus toestemming om de Facebook-, Instagram- of verkorte naam (voornaam + voorletter achternaam) van de winnaar te publiceren (bijv. Max M.). (3) De winnaar is verplicht om binnen 7 dagen contact op te nemen met de organisator. Indien dit niet het geval is, vervalt de aanspraak op de prijs en zal een nieuwe winnaar worden geloot. Contante uitbetaling is niet mogelijk. (4) In geval van een winactie in samenwerking met een partner kunnen de prijzen geheel of gedeeltelijk door de partner worden verstrekt en verzonden. De gegevens van de winnaar worden doorgegeven aan de partner en verwerkt met het oog op verzending of reservering. Indien de prijs wordt verzonden door een verzenddienstverlener, zoals UPS of DHL, zullen de persoonsgegevens worden doorgegeven aan de verzenddienstverlener met het oog op de verzending van de prijs. (5) De reis kan alleen worden gemaakt van 16-1-2022 tot 18-1-2022. De prijs kan niet in geld worden uitbetaald.

§ 4 UITSLUITING VAN DEELNAME

(1) In geval van overtreding van deze deelnemingsvoorwaarden behoudt de organisator zich het recht voor de deelnemers van de winactie uit te sluiten. (2) Bovendien behoudt de organisator zich het recht voor om deelnemers uit te sluiten die gebruik maken van niet-toegestane hulpmiddelen of op een andere manier voordelen behalen door manipulatie (met name collectieve of meervoudige inschrijvingen). Dit is bijvoorbeeld het geval indien automatische scripts, hacking tools, Trojaanse paarden of virussen worden gebruikt of indien een deelnemer op andere ongeoorloofde wijze voordeel behaalt. Bovendien kunnen onjuiste persoonsgegevens en het gebruik van "nepprofielen" tot uitsluiting leiden. In dergelijke gevallen kunnen prijzen ook achteraf worden ingetrokken en/of teruggevorderd. (3) Meervoudige deelname onder één inzending is alleen geldig als in elk geval nieuwe vrienden worden gemarkeerd. Inzenden van dezelfde personen leidt niet tot meervoudige deelneming.

§ 5 VOORTIJDIGE BEËINDIGING OF ANNULERING VAN DE WEDSTRIJD

(1) De organisator behoudt zich het recht voor om de winactie op elk moment zonder voorafgaande kennisgeving en zonder opgave van redenen te annuleren of te beëindigen. De organisator zal van deze mogelijkheid met name gebruik maken indien de goede uitvoering van het spel niet kan worden gegarandeerd om technische redenen (bijv. virussen in het computersysteem, manipulatie of fouten in de hardware en/of software) of om juridische redenen (bijv. schending van de AV van Facebook). Indien een dergelijke beëindiging het gevolg is van het gedrag van een deelnemer, kan de organisator van deze persoon vergoeding van de geleden schade eisen. De sluitingsdatum is 14-01-2022 om 17:00 uur.

§ 6 GEGEVENSBESCHERMING

(1) De organisator is verantwoordelijk voor het verzamelen, verwerken en gebruiken van de persoonsgegevens van de deelnemers, voor zover hij deze gegevens zelf verwerkt. De organisator zal de persoonsgegevens en andere persoonlijke gegevens van de deelnemer uitsluitend gebruiken in het kader van de wettelijke bepalingen inzake gegevensbescherming. Travelcircus GmbH verplicht zich de wettelijke bepalingen inzake gegevensbescherming na te leven. De deelnemer kan te allen tijde informatie vragen over de persoonsgegevens die over hem zijn opgeslagen. In dit verband wordt met name verwezen naar de Algemene verordening gegevensbescherming, die kan worden geraadpleegd op https://www.travelcircus.de/datenschutzerklaerung.

§ 7 GOOGLE ANALYTICS

(1) De website van deze winactie maakt gebruik van de dienst "Google Analytics", die wordt aangeboden door Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, USA) om het gebruik van de website door de gebruikers te analyseren. De dienst maakt gebruik van "cookies" - tekstbestanden die op uw eindapparaat worden opgeslagen. De door de cookies verzamelde informatie wordt gewoonlijk naar een server van Google in de VS gestuurd en daar opgeslagen. Op deze website wordt gebruik gemaakt van IP-anonimisering. Het IP-adres van de gebruiker wordt ingekort binnen de lidstaten van de EU en de Europese Economische Ruimte. Deze verkorting elimineert de persoonlijke referentie van uw IP-adres. Volgens de voorwaarden van de overeenkomst inzake het delen van gegevens tussen de exploitanten van de website en Google Inc. gebruikt Google Inc. de verzamelde informatie om het gebruik en de activiteit van de website te evalueren en om diensten met betrekking tot het internetgebruik te verlenen. U hebt de mogelijkheid om te voorkomen dat de cookie op uw apparaat wordt opgeslagen door in uw browser de daarvoor geëigende instellingen te kiezen. Het is niet gegarandeerd dat u zonder beperkingen toegang zult hebben tot alle functies van deze website indien uw browser geen cookies toestaat.

§ 8 AANSPRAKELIJKHEID VAN DE ORGANISATOR

(1) De volgende uitsluitingen en beperkingen van aansprakelijkheid zijn van toepassing op de aansprakelijkheid van de organisator voor schade, ongeacht de andere wettelijke vereisten voor claims: (2) De organisator is onbeperkt aansprakelijk voor zover de oorzaak van de schade berust op opzet of grove nalatigheid. (3) Voorts is de organisator aansprakelijk voor schendingen van wezenlijke verplichtingen die te wijten zijn aan lichte nalatigheid, waarvan de niet-nakoming de verwezenlijking van het doel van de overeenkomst in gevaar brengt, of voor schendingen van verplichtingen waarvan de nakoming essentieel is voor de goede uitvoering van het vergelijkend onderzoek en waarvan de contractuele partners regelmatig op de naleving ervan rekenen. In dat geval is de aansprakelijkheid van de organisator echter beperkt tot de voor de overeenkomst typische, te voorziene schade. (4) De organisator is niet aansprakelijk voor de licht nalatige schending van andere verplichtingen dan die welke hierboven zijn vermeld. (5) De aangeduide aansprakelijkheidsbeperkingen gelden niet in geval van verwonding van leven, ledematen en/of gezondheid, voor een gebrek na overname van kwaliteitsgaranties voor de kwaliteit van een product en in geval van bedrieglijk verzwegen gebreken. De aansprakelijkheid op grond van de Wet Productaansprakelijkheid blijft onverlet. (6) De uitsluiting of beperking van de aansprakelijkheid van de organisator geldt ook voor de persoonlijke aansprakelijkheid van vertegenwoordigers en plaatsvervangers van de organisator of diens werknemers.

§ 9 M.B.T. FACEBOOK OF INSTAGRAM

(1) De winactie is niet verbonden met Facebook of Instagram en wordt op geen enkele wijze gesponsord, onderschreven of georganiseerd door Facebook of Instagram. (2) Deelnemers kunnen geen aanspraken jegens Facebook of Instagram doen gelden die voortvloeien uit deelname aan de winactie of uit het winnen van de winactie. (3) Vragen en mededelingen van deelnemers dienen uitsluitend aan de organisator te worden gericht en niet aan Facebook of Instagram.

§ 10 SLOTBEPALINGEN

(1) Rechtsmiddelen zijn uitgesloten. (2) Het recht van de Bondsrepubliek Duitsland is van toepassing. (3) Indien afzonderlijke bepalingen van deze voorwaarden ongeldig zijn of worden, tast dit de geldigheid van de overige bepalingen niet aan. (4) Deze gebruiksvoorwaarden kunnen door Travelcircus GmbH te allen tijde zonder afzonderlijke aankondiging worden gewijzigd.

Het Travelcircus team wenst u veel geluk en succes.

Berlijn, 13-01-2022